Servicii S.S.M.


Securitatea muncii angajatilor este o necesitate in orice domeniu si tine de bunul simt in primul rand, chiar daca e obligatorie prin lege. In general la noi in tara lucratorul sau angajatorul interpreteaza protectia muncii ca o simpla formalitate, rezumandu-se la semnarea unor fise de instruire individuala.

Acestia nu iau in calcul importanta crearii unui mediu sigur pentru activitatea desfasurata decat atunci cand e prea tarziu si deja a aparut o problema: o accidentare la locul de munca sau pe traseu, aparitia unei boli profesionale, un control inopinat al inspectorilor de munca etc.


Solicita oferta

Pentru ca angajatorul sa fie in tema cu cerintele legale in materie de securitate si sanatate in munca noi elaboram documentatia care îi este necesara, întocmita conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor de aplicare ale acestei legi cuprinse in H.G. 1425/2006 actualizata, fiind realizata după cerintele I.T.M.:

 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor la locul de munca (identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, precum si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si societate);
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie anual si ori de cate ori situatia o impune pentru fiecare loc de munca/post de lucru in parte;
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor societatii, precum si ale fiecarui loc de munca/post de lucru in parte;
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul sanatatii si securitatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;
 • elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul S.S.M. (efectuarea instructajului introductiv general) si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;
 • tinerea evidentei zonelor cu risc ridicat prevazute in Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • informarea in scris si/sau verbal asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • tinerea evidentei echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si daca este cazul incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale;
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru posturile de lucru ale societatii si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu E.I.P., conform prevederilor H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca;
 • participarea la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare si a planului de evacuare;
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul S.S.M.

Documentaţia S.S.M. se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării şi este reactualizată ori de câte ori este cazul (anual sau la schimbarea legislatiei).

Asistenta in domeniul sanatatii si securitatii in munca

 • Efectuarea instructajului introductiv general de S.S.M., verificarea instruirii la locul de muncă şi instructajul periodic;
 • Întocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la S.S.M.;
 • Elaborarea tematicii de instructaj pentru S.S.M.;
 • Planificarea instruirii lunare şi anuale privind instrucțiunile de S.S.M.;
 • Elaborarea documentaţiilor de S.S.M. referitoare la modul de acordare a echipamentului de protecţie, echipamentului de lucru, igienei, alimentaţiei în funcţie de riscurile şi de condiţiile de lucru;
 • Realizarea şi implementarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi/sau iminent;
 • Asistenţă pe timpul controalelor inspectorilor I.T.M. pe linie de S.S.M.

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

Evaluarea riscurilor profesionale dă posibilitatea angajatorului de a întreprinde acţiuni care să conducă la reducerea sau eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-o firma îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv de munca.

Indiferent dacă este vorba de un loc de muncă, un atelier, o secţie, un birou sau o societate comercială în ansamblul său, noi vă îndrumăm să vă alocaţi eficient resursele financiare şi umane pentru măsurile prioritare de eliminare sau reducere a riscurilor.

Echipa noastră evaluează riscurile profesionale prin identificarea tuturor factorilor de risc (pericole sau situaţii periculoase) din sistemul de muncă analizat şi cuantifică dimensiunea lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: probabilitatea de manifestare şi gravitatea consecinţei maxime previzibile (cea mai frecventă) asupra organismului uman.

Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc în parte, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat. Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins în standardele europene.

Pornind de la faptul că baza legală a obligativităţii evaluării riscurilor este Legea nr. 319 din 2006 – art.12, alin.1, lit. a, precum şi Directiva-Cadru nr. 391/1989/CEE – art. 7, alin. 2, lit. b din legislaţia Uniunii Europene, echipa noastră de evaluatori va urmări următoarele etape în cadrul evaluării:

 • Delimitarea sistemului de muncă analizat;
 • Constituirea echipei de evaluare;
 • Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
 • Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
 • Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;
 • Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;
 • Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;
 • Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
 • Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Servicii de coordonare santiere temporare si/sau mobile

A) Atunci când la elaborarea proiectului participa mai multi proiectanti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii. Serviciile oferite de coordonatorul nostru SSM pe durata realizarii proiectului:

 1. sa coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 si 52 din H.G. nr. 300/2006 pentru santiere temporare si/sau mobile;
 2. sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze sub responsabilitatea sa un plan de securitate si sanatate, precizând regulile aplicabile santierului respectiv si tinând seama de activitatile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
 3. sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continând elementele utile în materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama în cursul eventualelor lucrari ulterioare;
 4. sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;
 5. sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati în domeniu;
 6. sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze;
 7. sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului în materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;
 8. sa participe la întrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
 9. sa stabileasca, în colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;
 10. sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;
 11. sa organizeze coordonarea între proiectanti;
 12. sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de pe santier.

B) Pe durata realizarii lucrarii, coordonatorul în materie de securitate si sanatate va avea urmatoarele sarcini:

 1. sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
 2. sa coordoneze punerea în aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute de lege într-un mod coerent si responsabil si aplica planul de securitate si sanatate;
 3. sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si ale dosarului de interventii ulterioare în functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
 4. sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea activitatilor acestora privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
 5. sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
 6. sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
 7. sa stabileasca, în colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
 8. sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
 9. sa stabileasca împreuna cu antreprenorul obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
 10. sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
 11. sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

Aveti intrebari?

Suntem aici pentru dvs. Contactati-ne!


Email: contact@spot-vision.ro | Telefon: +40 744-475631

Solicita Oferta