PLAN DE INSTRUIRE-TESTARE S.S.M. / S.U.

 1. SCOP

Planul descrie modul de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgentă în unitate, intervalele dintre instruiri, termenele la care are loc instruirea, materialele prezentate precum şi modul de verificare a cunoştinţelor.

 1. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Planul se aplică în procesul de instruire a lucrătorilor, vizitatorilor, delegaţilor sau elevilor/studentilor în stadiul de practică, reglementând activitatea de instruire-testare executată de lucrătorul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă, precum şi alte persoane implicate în acest proces (şeful formaţiei de lucru, şef de echipă, şef compartiment).
2.2 Planul cuprinde modalităţile de instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu Legea nr. 319/2006, respectiv în cel al situaţiilor de urgenţa în conformitate cu Legea nr. 307/2006 şi Legea nr. 481/2004.

2.3 Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgentă are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în munca la nivelul unităţii şi se efectuează în timpul programului de lucru.

2.4 Perioada de timp în care se desfăşoară instruirea este considerată timp de muncă.

2.5 La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţa se folosesc mijloace, metode şi tehnici de instruire cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator.

2.6 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgentă cuprinde trei faze:

 • instruirea introductiv generală;
 • instruirea la locul de muncă;
 • instruirea periodică.

2.7 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgentă se consemnează în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj privind securitatea muncii şi al situaţiilor de urgentă, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii sau în procesele-verbale de instruire.

2.8 Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.

2.9 Completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după verificarea instruirii.

2.10 După efectuarea instruirii fişa de instruire se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea.

2.11 Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.

2.12 Fişa de instruire va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă.

2.13 Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului sunt stabilite, prin regulamentul intern, reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
2.14 Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în unitate, societatea va asigura instruirea lucrătorilor  privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă precum şi măsurile şi activităţile desfăşurate în cazul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii, în general.

2.15   Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei se consemnează în fişa colectivă de instruire.

2.16  Fişa colectivă de instruire se întocmeşte în două exemplare: un exemplar se va păstra de către lucrătorul desemnat care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
2.17 Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi al situaţiilor de urgentă vor fi însoţiţi de către lucrătorul desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişă de instructaj.

 1. RESPONSABILITĂŢI

3.1 Lucrătorul desemnat pentru activităţi SSM:

 • Asigură elaborarea şi actualizarea instrucţiunilor specifice specifice SSM/SU;
 • Întocmeşte necesarul de documentaţii şi mijloace de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniul  SSM/SU;
 • Elaborează tematica de instruire;
 • Efectuează instruirea introductiv generală;
 • Elaborează teste de verificare;
 • Verifică modul de desfăşurare a activităţii de instruire prin participarea la instruiri conform programului de control;
 • Confirmă prin semnătură în fişele individuale că a verificat efectuarea instruirii;
 • Elaborează planul de instruire-testare.

3.2  Conducătorul locului de muncă:

 • Efectuează instruirea la locul de muncă;
 • Efectuează instruirea periodică;
 • Testează cunoştintele lucrătorilor, oral sau în scris, după cum este prevăzut în planul de instruire testare anual;
 • Completează fişa individuală de instructaj;
 • Confirmă prin semnătură în fişa individuală că a instruit lucrătorul.

3.3  Conducătorul unităţii:

 • Aprobă admiterea la lucru;
 • Verifică modul de desfăşurare a activităţii de instruire.

3.4  Personalul executant:

 • Participă la instruirile prevăzute în programul de instruire;
 • Susţine în scris sau oral cunoştintele acumulate în cadrul instruirilor;
 • Confirmă prin semnătură ca instruirea s-a efectuat la data şi cu conţinutul prezentat în fişa individuală de instructaj;
 • Respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi cele ale situaţiilor de urgenţă precum şi cele prevăzute în instrucţiunile proprii.

Aveti intrebari?

Suntem aici pentru dvs. Contactati-ne!


Email: contact@spot-vision.ro | Telefon: +40 744-475631

Solicita Oferta